Planet TUŠ Koper

Pri izgradnji največjega trgovskega centra na Primorskem smo opravili prav vsa geodetska dela:

 • ureditev mej in parcelacija,
 • izdelava geodetskega načrta za namen priprave projektne dokumentacije,
 • zakoličba objekta,
 • vris objekta (izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbe),
 • etažni načrt (vpis stavbe v Kataster stavb),
 • določitev hišne številke,
 • geodetski načrt za uporabno dovoljenje,
 • opazovanje posedanj …

Golf igrišče Sečovlje

Izdelava geodetskega načrta za območje Sečoveljske doline v velikosti 880.000m2 (88ha).
Projekt še ni realiziran.

GJI za Rižanski vodovod Koper

Že skoraj 20 let spremljamo gradnjo novih in obnove starih cevovodov za Rižanski vodovod Koper d.o.o. in izdelujemo elaborate za njihovo evidentiranje v evidenco GJI.

OPPN Šentjane (Portorož)

Izdelava geodetskega načrta za območje naselja Šentjan v Portorožu za namen priprave OPPN-ja (Občinski podrobni prostorski načrt), s katerim se načrtuje prostorske ureditve – gradbene parcele in novo infrastrukturo.

Cesta Gračišče - Smokvica

Po zaključku gradbenih del (razširitev in preplastitev cestišča) na odseku dolgem 3,9 km smo izdelali elaborat parcelacije 286 parcel za namen prenosa lastništva na upravljavca ceste na delih, kjer je prišlo do razširitve cestišča.

Naselje 15. maj (Koper)

Pri izgradnji stanovanjske soseske, poslovne stavbe, kletnih garaž na zahtevnem, nestabilnem, močvirnatem terenu smo sodelovali od samega začetka do zaključka del. Izvedli smo geodetska dela:

 • ureditev mej in parcelacija,
 • izdelava geodetskega načrta za namen priprave projektne dokumentacije,
 • zakoličba objekta,
 • geodetski načrt za namen pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • opazovanje posedanj.

GORC Sermin

Pri izgradnji 48 industrijskih hal izvajamo vsa geodetska dela:

 • ureditev mej in parcelacije,
 • izdelava geodetskega načrta,
 • zakoličba objektov,
 • vris objektov (izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbe),
 • etažni načrt (izdelava elaborata za vpis stavb v Kataster stavb),
 • določitev hišnih številk,
 • geodetski načrt za namen pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • opazovanje posedanj.

Hotel Palace Portorož (Kempinski)

Po obnovi in dozidavi najelitnejšega hotela v Sloveniji smo objekt evidentirali v uradne evidence (Zemljiški kataster in Kataster stavb).

Poslovno-stanovanjski center Slavnik (ali Jadra)

Izdelava geodetskega načrta za območje bivših Slavnikovih garaž v Kopru za namen priprave OPPN-ja (Občinski podrobni prostorski načrt), s katerim se načrtuje celostno prostorsko ureditev.